Select Language:
 
Notice »

वढुवा सिफारिस गरिएको सुचना

click here to download notice

Read More
 
 

पदपूर्ती सम्वन्धी

पदपूर्ती सम्बन्धी सुचना

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१९ बेलुका)

सिनियर चीज मेकर (आन्तरिक) तह ५

कम्पयुटर अपरेटर (आन्तरिक) तह ४

चीज मेकर (आन्तरिक) तह ४

जुनियर टेक्निकल असिष्टेण्ट (आन्तरिक) तह ४

प्रशासन सहायक (आन्तरिक) तह ४

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१९)

शाखा अधिकृत (आन्तरिक) तह ६

सहायक लेखा अधिकृत (आन्तरिक) तह ६

टेक्निकल असिष्टेण्ट (आन्तरिक) तह ५

लेखापाल (आन्तरिक) तह ५

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१८)

वरिष्ठ कम्पयुटर अपरेटर तह ५

कम्पयुटर अपरेटर तह ४

चीज मेकर तह ४

जुनियर टिक्निकल असिष्टेण्ट तह ४

नायव लेखापाल तह ४

प्रशासन सहायक तह ४

फोरम्यान तह ४

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१७)

टेक्निकल असिष्टेण्ट तह ५

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१६)

लेखापाल तह ५

सिनियर चीज मेकर तह ५

सुपरभाइजर तह ५

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१५)

वरिष्ठ प्रशासन सहायक

शाखा अधिकृत

सहायक लेखा अधिकृत

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन

डेरी टेक्नोलोजिष्ट तह ७

डेरी समूह तह ७

अर्थविज्ञ तह ७

Read More
 
 

लिखित परीक्षाको प्रकाशित नतिजाको तथा अन्तवार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बारेको सुचना(२०७४।५।२९)

page 1

page 2

Read More