Select Language:
 
Notice »

लिखित परिक्षा लिने सम्बन्धी सूचना

click here to download notice

Read More
 
 

वढुवा सिफारिस गरिएको सुचना

click here to download notice

Read More
 
 

पदपूर्ती सम्वन्धी

पदपूर्ती सम्बन्धी सुचना

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१९ बेलुका)

सिनियर चीज मेकर (आन्तरिक) तह ५

कम्पयुटर अपरेटर (आन्तरिक) तह ४

चीज मेकर (आन्तरिक) तह ४

जुनियर टेक्निकल असिष्टेण्ट (आन्तरिक) तह ४

प्रशासन सहायक (आन्तरिक) तह ४

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१९)

शाखा अधिकृत (आन्तरिक) तह ६

सहायक लेखा अधिकृत (आन्तरिक) तह ६

टेक्निकल असिष्टेण्ट (आन्तरिक) तह ५

लेखापाल (आन्तरिक) तह ५

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१८)

वरिष्ठ कम्पयुटर अपरेटर तह ५

कम्पयुटर अपरेटर तह ४

चीज मेकर तह ४

जुनियर टिक्निकल असिष्टेण्ट तह ४

नायव लेखापाल तह ४

प्रशासन सहायक तह ४

फोरम्यान तह ४

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१७)

टेक्निकल असिष्टेण्ट तह ५

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१६)

लेखापाल तह ५

सिनियर चीज मेकर तह ५

सुपरभाइजर तह ५

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन (२०७४/०७/१५)

वरिष्ठ प्रशासन सहायक

शाखा अधिकृत

सहायक लेखा अधिकृत

Read More
 
 

नतिजा प्रकाशन

डेरी टेक्नोलोजिष्ट तह ७

डेरी समूह तह ७

अर्थविज्ञ तह ७

Read More