Select Language:
 
टेन्डर »

डिडिसी ले प्रकाशन गरेको हालका टेन्डरहरु

क्र. स. बिषय जारी मिती बुझाउने मिती खुल्ने मिती लिन्क
1 डिजेल जेनेरेटर खरीदको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७०।८।२२ २०७०।९।२१ गते दिनको १२.०० बजेसम्म

२०७०।९।२१ गते दिनको १.०० बजे

Download Detail